KVKK AYDINLATMA METNİ

ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve KORUNMASI POLİTİKASI

 

GİRİŞ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  gereğince;  işbu  ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ERCİYES KOLEJİİ  (“ŞİRKET” veya “ERCİYES KOLEJİ” olarak adlandırılacaktır.) Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), “ERCİYES KOLEJİ”tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektedir.

1. AMAÇ ve KAPSAM

“ERCİYES KOLEJİ” faaliyetlerinin şeffaflık içinde yürütülmesi ilkesinin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, “ERCİYES KOLEJİ” veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler belirlenmekte ve “ERCİYES KOLEJİ” tarafından yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır.

Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde “ERCİYES KOLEJİ” tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinin “ERCİYES KOLEJİ”nin otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yöneliktir.

“ERCİYES KOLEJİ”, yasal düzenlemelere paralel olarak “Politika”da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

1.1.Tanımlar

 

ŞİRKET

ÖZEL ERCİYES EĞİTİM KURUMLARI ANONİM ŞİRKETİ

Kişisel Veri/Veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Üçüncü Kişiler ve kişisel verisi “ERCİYES KOLEJİ” tarafından işlenen kişiler

“ERCİYES KOLEJİ”nin yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişilerdir. Müteselsil borçlu ( Kefil, Senet Borçlusu) Refakatçi, Aile Bireyleri ve yakınları bu kişilere örnek gösterilebilir.

Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi

“ ERCİYES KOLEJİ” Paydaşlarını ve Çalışanlarını,  İş Ortaklarını, Yetkililerini,  İş Başvuru Sahibi, Ziyaretçileri,  ve Grup Müşterilerini, Potansiyel Müşterileri, Üçüncü Kişileri ve kişisel verisi tarafından işlenen kişileri ifade eder.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Anonim Hale Getirme

Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

 

1.2 Yürürlük ve Değişiklik 

Politika, “ERCİYES KOLEJİ” tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükte mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.  “ERCİYES KOLEJİ”, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politka’nın güncel versiyonuna “ERCİYES KOLEJİ” web sitesinden  [www.erciyeskoleji.com] erişilebilir.

2. KİŞİSEL VERİLER İLE VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

2.1. Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. “ERCİYES KOLEJİ “tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir.

 • Kimlik Verisi:  Bu veri kategorisi, T.C. Kimlik Numarası, ad, soyad, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik belgesi örneği, gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Aile Bireyleri ve   Yakın Bilgisi: Kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve   yakınları hakkındaki bilgiler
 • İletişim Verisi:  Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur (Telefon, posta adresi, e-posta, faks numarası, IP adresi, )
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Bu veri kategorisi, (i) Sağlık verileri,  (ii) Dernek bilgisi (iii) Ceza ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Veriler (iv) Biyometrik Veriler gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Görsel Veri: Personelin işe girişlerinde alınan fotoğraf veya “ERCİYES KOLEJİ”ın fiziki ortamlarında güvenlik amacıyla yapılan kamera kayıtlarında yer alan kişilere ait görüntüyü ifade eder.
 • Özlük Verileri: Personel ile kurulan iş akdi çerçevesinde yasal olarak oluşturulması gereken özlük dosyası kapsamında personele ait kimlik, iletişim bilgilerinin yanı sıra, meslek, eğitim, finansal veri vb. bilgilerin yer aldığı veri türüdür.
 • Sözleşme Verisi : “ERCİYES KOLEJİ” ın hukuki veya ticari ilişki içinde bulunduğu müşterileri, iş ortakları, tedarikçileri ve dış kaynakları ile kurduğu sözleşmesel bağ neticesinde veri tabanına işlemiş olduğu imza, imza sirküleri, gerçek kişi bilgisi gibi verilerin tamamını ifade etmektedir.
 • Konum Verisi : “ERCİYES KOLEJİ”ın iç denetim amacı ile işlemiş olduğu çalışanlarına ait konum verilerinin tamamını ifade etmektedir.
 • Referans Bilgisi:İşe giriş sırasında alınan Özgeçmiş bilgileri, Başvuru formunda referans olarak bildirdiği isimler
 • Performans Verisi: İç denetim ve işlerliği arttırma amacı ile “ERCİYES KOLEJİ” içinde personel için, “ERCİYES KOLEJİ” dışında ise iş ortaklarının performans denetimi amacı ile işlenen verilerin tümüdür.
 • Çalışan ve İş Başvusu Sabibi Bilgisi: “ERCİYES KOLEJİ” çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş   veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği   ”ERCİYES KOLEJİ”ın insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda talebi değerlendirilmiş veya “ERCİYES KOLEJİ” ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel   verilerdir.
 • Çalışanın Meslek Bilgisi: Pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş, sosyal güvenlik no, vergi dairesi no,  Emekli Sandığı sicil no, Bağkur sicil no, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izne çıkış nedeni
 • Öğrenci/Veli/Vasiye Ait Bilgiler: Taraflar arasında kurulan sözleşme ve eğitim öğretim faaliyetlerimiz kapsamında  alınan tüm  kişisel veriler
 • Mesleki Deneyim Bilgisi : Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, 
 • Fiziksel Mekân  Güvenlik Bilgisi: Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış   sırasında alınan kamera kayıtları, gibi   kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel verilerdir.
 • Görsel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu   açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri   sahibiyle ilişkilendirilen görsel kayıtlardır.
 • İşlem Güvenliği   Bilgisi: Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve   ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verilerinizdir.
 • Risk Yönetim Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu   açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, “ERCİYES KOLEJİ”ın   ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel verilerdir.
 • Finansal Bilgi: “ERCİYES KOLEJİ”ın kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki   ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu   gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel verilerdir.
 • Talep ve Şikayet Verisi: “ERCİYES KOLEJİ”a yöneltilmiş olan her türlü talep veya   şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel verilerdir.
 • Lokasyon Verisi: Veri sahibi kişinin bulunduğu yer bilgisi
 • Diğer: Sürücü Belgesi Bilgisi,Askerlik Bilgisi, Bilgisayar Bilgisi, Sigara alışkanlığının bulunup bulunmadığı, İmza ve el yazısı bilgisi, İşyerinde kullanılacak  kıyafetler ve ekipmanlar için beden ölçüsü bilgisi

2.2.Veri Sahibi Kategorileri

Politika kapsamındaki veri sahipleri, “ERCİYES KOLEJİ” tarafından kişisel verileri işlenmekte olan tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMA

1

Çalışan

“ERCİYES KOLEJİ”inde iş sözleşmesi ile hizmet ifa eden gerçek kişileri ifade eder.

2

Stajer

“ERCİYES KOLEJİ”nde stajer olarak çalışan gerçek kişileri

3

İş başvuru sahibi

“ERCİYES KOLEJİ”ne CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade etmektedir.

4

Üçüncü Kişiler

Yukarıda yer verilen kategoriler ile “ERCİYES KOLEJİ” çalışanları ve öğrencileri  hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

5

İş Ortakları/Hissedarlar/

Tedarikçi  firmalar ve bunların çalışanları

“ERCİYES KOLEJİ”nin, ticari faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla ERCİYES KOLEJİ kurduğu veya bu kapsamda, “ERCİYES KOLEJİ”in talimatlarına uygun ve sözleşme temelli olarak “ERCİYES KOLEJİ”a mal veya hizmet sunan taraflar ve bu tarafların çalışanları

6

Ziyaretçi

“ERCİYES KOLEJİ”nin yerleşke ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.

7

Müşteri

ERCİYES KOLEJİ’nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri ifade etmektedir.

8

  Potansiyel Müşteri

ERCİYES KOLEJİ’nin sunduğu ürün ve hizmetleri kullanma ilgisini gösteren, müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişileri ifade etmektedir.

9

Öğrenci,Öğrenci velisi,vasisi,öğrenci adayı veli adayı

ERCİYES KOLEJİ’nin Öğrenci,Öğrenci velisi,vasisi,öğrenci adayı veli adaylarını oluşturan gerçek kişiler

 

Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

 

2.3. Kişisel Veri İşleme Amaçları

Çalışanlar İçin;

 

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 •  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Ücret Politikasının Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Vize Başvurusu, Yurtdışı Fuar/gezi, Uçak Bileti Temini, Konaklama ve Benzeri Mahiyetteki Organizasyon ve Etkinliklerin Yönetimi Amacıyla

 

İş Başvurusunda Bulunan İlgili Kişiler İçin;

 

 • İş Başvuru Formu İle müracaat edenlerin Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan kaynakları operasyonlarının ve özellikle işe alım süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • İnsan kaynakları operasyonları yönetimi kapsamında İşe Alım Politikaları ve İstihdam ve Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

Öğrenci/Öğrenci Adayı/Mezun Öğrenci ile Veli/Vasi için;
 •  Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi,
 • Kurum- öğrenci ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, 
 • Mezun ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Kurum -veli ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, 
 • Talep ve şikayetlerin takibi
 • Kurum içi ve dışı etkinliklerin yönetimi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması
 • Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürekliliği
 • Fiziki mekan güvenliğinin temini

Stajer/Öğrenciler İçin;

 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 •  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi ,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Çalışma İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Takibi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 •  Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
 • Taşınır Mal ve Kaynaklarının Güvenliğinin Temini
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Ücret Ödemelerinin Gerçekleştirilmesi

Hissedarlar/İş Ortakları/ Tedarikçi Firmalar

“ERCİYES KOLEJİ” ile aranızdaki ticari ilişki kapsamında, firma yetkililerinize ve çalışanlarınıza ait kişisel veriler, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen; Sözleşmelerimizin kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve “ERCİYES KOLEJİ”nin meşru menfaatleri kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilmektedir.

 • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,
 • Yatırım ve Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Risk limitlerinin belirlenmesi ve teminatlandırma çalışmalarının yapılması,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi, 
 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, gümrük mevzuatı, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)
 • E-Fatura, E-İrsaliye ve E-Arşiv ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi,  
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,    
 • KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temin
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması,
 • “ERCİYES KOLEJİ” görüşmeleri ve sözleşmelerinin imzalanması
 • “ERCİYES KOLEJİ” sözleşmesi süreçlerinin yerine getirilmesi ve bilgilendirme maksadıyla,
 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 

176
12.01.2024
Ziyaretçilerimizin kullanım deneyimini iyileştirmek ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına çerezler (cookie) kullanılmaktadır. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.