İspanyolca Dil Öğretimi

İspanyolca Dil Eğitiminde Amaç

Erciyes Koleji öğrencileri dünyanın en çok konuşulan dillerinden biri olan İspanyolca’yı öğreniyor. Çift dilli eğitim programı olarak verilen İspanyolca eğitimine öğrenciler 5. sınıftan itibaren katılabilmektedir.

Küreselleşen dünyada yabancı dili etkin olarak kullanabilmek bir ayrıcalıktır. Bu bilinçle öğrencilerde öz güven duygusu oluşturarak onların İspanyolcayı etkin bir şekilde kullanabilecekleri ortamı ve kendilerini sözlü, yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmelerini sağlamak amacımızdır.

Öğrencilerin; eleştirel düşünme becerisi kazanmaları, İspanyolca konuşma, okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazılı anlatım temel becerilerini kazanmaları, okudukları düzeye uygun temel dil bilgisi ve sözcükleri kullanmaları, başka kültürleri ve yaşam biçimlerini tanıma ve anlamaları, kazandıkları becerileri düzeylerine uygun olarak geliştirmeleri ve hayata geçirmeleri, mezun oldukları zaman öğrencilerimizin Avrupa Ortak Dil Kriterleri temel alınarak, A1-A2 seviyesinde iletişim gücü yüksek, kendini rahatlıkla ifade edebilen bireyler olmasını hedeflenmektedir.

Yöntem ve Teknik

İspanyolca öğretiminde çoklu zekâ kuramına göre tasarlanan, görsel, işitsel ve kinestetik öğrenmeye dayanan oyun ve aktivitelerle yabancı dil, bir iletişim aracı olarak öğretilir. Dil öğretiminde başlangıç çok önemli olduğundan öğrencilerin İspanyolcadan zevk alabileceği ortamlar oluşturularak dersi sevmeleri sağlanır. Keyifle işlenen ders kitaplarının yanı sıra şarkılar, resimli kartlar, oyunlar, aktiviteler, filmler, dergi, gazete yazıları, bilgisayar destekli görsel malzemelerle zenginleştirilmiş bir program ile öğretim desteklenir.

Derslerde iletişim dili İspanyolcadır; böylece öğrenciler, duyarak ve kendilerini ifade etmeye çalışarak dili doğal yollardan öğrenirler. Gün geçtikçe de okuduklarını anlama ve anladıklarını anlatabilme becerileri kazanırlar. Dil eğitiminde dört temel beceri olarak kabul edilen “dinleme, okuma, konuşma ve yazma” üzerinde durularak İspanyolca dersi işlenir. Drama, proje hazırlığı ve sunum gibi çalışmalarla öğrenciler, İspanyolcayı günlük yaşantılarında rahatlıkla kullanabilecek duruma gelirler. Ders saatlerinin büyük bölümünde konuşma ağırlıklı programlar uygulanır. Sınıf içinde rol dağılımı yapılarak öğrencinin derse aktif katılımı sağlanır. Dil öğretiminin yanı sıra çeşitli aktivitelerle öğrencilerin İspanyol kültürünü tanımaları da amaçlanır.