Blended Learning Program

Harmanlanmış Öğrenme Programımız (BLP) merkezinde, 21. yüzyıl becerileri ile desteklenmiş öğrenci odaklı bir eğitim modeli yer almaktadır. BLP, "Circular (döngüsel) Öğrenme" metoduna entegre edilmiş, eğitim politikamız kapsamında sürdürülebilir bir programdır.

BLP ile öğrencilerimiz, dil becerilerini geliştirirken, okul sonrası yaşamlarında karşılaşabilecekleri birçok zorlukla nasıl başa çıkabileceklerini öğrenerek hayata atılacaklardır. BLP ile problem çözme, stres yönetimi, kendini ifade edebilme, sunum yapabilme, iletişim kurabilme, takım çalışması gibi kariyer hayatında aranılan en önemli nitelikleri, yabancı dil eğitimi ile birleştirerek 21. yüzyıl becerileriyle donatılmış ve çağa uyum sağlayabilen bireyler haline gelirler.

• Erasmus+ • eTwinning • Eco-Schools • Selfie Project C am p s • Edutainment • National Camps • International Camps • Active Learn • Pearson Online • WCEP Exam • GCSE Exam • TOEFL/IELTS • DELE • START Sınavlar v e D i ji t al E ğitim K amplar Eu r op e an P ro j ec t s A vrupa P r o jeleri E x ams & Digi t al E du c a t ion B L E N D E D L E A R N I N G P R O G R A M H A R M A N L A N M I Ş Ö Ğ R E N M E P R O G R A M I Ulu s la r a r a s ı K on f e r an s lar In t erna t ional C on f e r en c e s • TEDxErciyesKoleji • ELT Conference • EKMUN • KECMUN • Tell En Español • Mastercook • Ektalks • Teentalk • Kidstalk Y arışmalar Challenge • Call Center • Life Skills Street • Culture Hero (MOG) • Sunday Funday • International Theatre • CLIL Approach O t antik U y gulamalar A u t hen t ic A c t ivi t i e s • Benchmark • Before-After • Evaluation Exams Ölçme & Değerlendirme A s s e s sment